S seje Občinskega sveta Občine Metlika

V sejni sobi Občine Metlika je potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. Obravnavali so devet točk dnevnega reda.

Člani občinskega sveta so se seznanili z organizacijo dela Policije po vstopu Republike Hrvaške v schengenski prostor. Informacije sta podala direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin in pomočnik načelnika Policijske postaje Metlika Robert Krajnc. Prisotne sta seznanila, da policije na Mednarodnem mejnem prehodu Metlika in na vseh maloobmejnih od 1. januarja ni več. Objekti na teh prehodih bodo zaenkrat ostali, promet bo speljan tako, da bo vožnja varna. Dotaknila sta se tudi maloobmejnega prehoda na Rakovcu in povedala, da je žica odstranjena, vendar prehod zaenkrat še ni v funkciji. Promet je še naprej prepovedan, saj most zaradi poškodb ni varen. S strani članov občinskega sveta je bil podan predlog, da skupaj z občino Ozalj zahtevajo od Slovenije in Hrvaške, da se sanacijo mostu čim prej izvede in prebivalcem na obeh straneh omogoči lažji in hitrejši prehod.

Po daljši razpravi so člani občinskega sveta sprejeli sklep o povišanju cen v Otroškem vrtcu Metlika. Za 1. starostno skupino bo cena višja za 21,71%, za drugo pa za 20,96%. Izhodišče za povečanje cene predstavljajo stroški materiala in storitev, zakonsko povečanje plač ter stroški živil.

Na seji je bila s strani direktorice Doma starejših občanov Metlika Ive Lozar podana informacija o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Predstavila je izvedeno investicijo na enoti za demenco in začetek rekonstrukcije objekta na Mestnem trgu.

Svetniki so podali soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Nov status pomeni uskladitev s trenutno veljavno zakonodajo in določa notranjo organizacijo zavoda, naloge organov, način njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja in druga vprašanja, pomembna za delovanje javnega lekarniškega zavoda. Javnemu lekarniškemu zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto so izdali tudi soglasje k pobudi za odprtje nove organizacijske enote lekarne v Mačkovcu (Supernova, Novo mesto).

Sprejeti so bili sklepi o dobitnikih Ganglovih priznanj, ki jih bodo podelili na osrednji občinski slovesnosti ob kulturnem prazniku.

Na seji so bili v okviru kadrovskih zadev imenovani člani stalnih delovnih teles občinskega sveta kot tudi člani Nadzornega odbora Občine Metlika, komisije za priznanja, Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Metlika, delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti, sveta uporabnikov javnih dobrin, Sveta lokalne skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina ter člana Razvojnega sveta regije JV Slovenije za programsko obdobje 2021-2027.

Vir in foto: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si