Javni poziv lastnikom nelegalnih gradenj

Na Občini Črnomelj so pri podrobnem pregledu neskladnih in nelegalnih gradenj ugotovili, da pri spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta ni bilo mogoče najti skupnih rešitev za njihovo sanacijo oziroma legalizacijo. Opravili so terenske ogledie, na katerih so ugotovili, da je na vinogradniških in drugih območjih še veliko več nelegalnih oziroma neskladno zgrajenih objektov, kar pa ni samo v nasprotju z zakonodajo, ampak v večini tudi negativno vpliva na podobo kulturne krajine in naselij.

Iz navedenih razlogov in želje po bolj urejenem prostoru se je Občina Črnomelj odločila, da bo pristopila k pripravi Podrobnega prostorskega načrta za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj na območju stavbnih zemljišč v občini Črnomelj. S tem želijo za tiste nedovoljene gradnje, za katere bodo investitorji izkazali interes za njihovo legalizacijo, vzpostaviti ustrezne pogoje za sanacijo in načrtovati sanacijske ukrepe, na podlagi katerih bo zanje mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje.

Predmet Sanacijskega OPPN-ja bodo nelegalne in z gradbenim dovoljenjem neskladne gradnje, ki ležijo na območju stavbnih zemljišč v občini Črnomelj. S Sanacijskim OPPN namreč ni možno spreminjati namenske rabe prostora.

Sanacijski OPPN tudi ni namenjen objektom daljšega obstoja, ki jih je mogoče legalizirati skladno z Gradbenim zakonom. Objekti daljšega obstoja so objekti zgrajeni pred 1. 1. 2005 (prizidan, nadzidan, rekonstruiran, spremenjena namembnost), ki od tega datuma do danes obstajajo v bistveno enakem obsegu (tlorisnih in višinskih gabaritih, etažnosti) in bistveno enaki namembnosti.

Skupni strošek izdelave Sanacijskega OPPN bodo sorazmerno bremenili lastnike neskladnih in nelegalnih gradenj, ki bodo podali predmetne pobude. Po zaključku javnega poziva in pregledu pobud bo predvidoma v začetku oktobra 2023 v prostorih Občine Črnomelj organiziran uvodni sestanek skupaj z izbranim pripravljavcem akta.

Pobude, rok za oddajo je 15. 9. 2023, oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Črnomelj. Oddate ga lahko osebno na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj v času uradnih ur, lahko jih posredujete tudi pisno na isti naslov ali po elektronski pošti na naslov obcina@crnomelj.si.

Vir: Občina Črnomelj

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si