S 7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Krško

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so se po trimesečnem premoru sestali na 7. redni seji, na kateri so se med drugim podrobneje seznanili s projektom JEK 2 in z ostalimi razvojnimi temami Skupine GEN, sprejeli Strategijo razvoja turizma mestne občine Krško 2023–2030 ter Strategijo razvoja kmetijstva in podeželja mestne občine Krško 2024–2030, dali soglasje k novi ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu in sprejeli Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Krško za leto 2023 v obdobju med januarjem in junijem 2023.

Seznanitev s projektom JEK 2 in ostalimi razvojnimi temami Skupine GEN

Skupino GEN, ki temelji na nizkoogljični proizvodnji električne energije, razvoju in investicijah ter trženju in prodaji na 22 evropskih trgih je predstavil generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan. Poudaril je, da da Skupina GEN kot izvajalec prehoda v samooskrbni in brezogljični elektroenergetski sistem Slovenije pospešeno načrtuje komplementarno usklajene investicije v obnovljive vire in jedrsko energijo, pri čemer nadaljujemo s postopki in koraki za pospešitev izvedbe projekta JEK 2.

Projekt JEK 2 je podrobneje predstavil vodja tehničnega sektorja GEN energije dr. Bruno Glaser. Kot je pojasnil, je v letu 2024 v načrtu začetek prostorskega umeščanja v prostor, v nadaljevanju sledijo pogovori s potencialnimi dobavitelji in odločitev oz. izbira modela financiranja naložbe, končne investicijske odločitve pa so v načrtu leta 2028.

Sprejeli Strategijo razvoja turizma mestne občine Krško …

Potem ko so članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško na 6. redni seji sprejeli osnutek Strategije razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030 je julija 2023 sledila enomesečna javna obravnava, na katero v okviru javne razprave ni bilo pripomb. Po zaključeni javni obravnavi je dokument ponovno obravnavala tudi s strani župana imenovana projektna skupina za pripravo strateškega dokumenta, člani Odbora za gospodarstvo in turizem, prav tako pa je bila s strani Fakultete za turizem, Univerze v Mariboru pripravljena zunanja evalvacija osnutka Strategije razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030, ki jo je pripravila izr. Prof. dr. Maja Turnšek, prodekanka za raziskovanje. Predlog Strategije razvoja turizma mestne občine Krško tako vsebuje določene popravke in dopolnitve, ki so bile opravljene na osnovi obravnave projektne skupine in recenzije dokumenta.

Največji del dopolnitev se nanaša na bolj jasno povezavo turizma mestne občine Krško z energetsko in gospodarsko identiteto mesta, druga večja dopolnitev se nanaša na bolj podrobno opredelitev zelene usmerjenosti razvoja turizma v destinaciji, pri čemer bolj konkretno opredeljujemo, kako bo turizem v mestni občini prispeval k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

… in Strategijo razvoja kmetijstva in podeželja mestne občine Krško

Strategija razvoja kmetijstva in podeželja Mestne občine Krško za obdobje 2024‒2030 predstavlja ključni strateški dokument razvoja podeželja na lokalnem nivoju, s katerim želi Mestna občina Krško umestiti potenciale in potrebe podeželja v svoj širši strateški okvir. Zastavljena je na zasledovanju treh krovnih strateških ciljev. V prvi meri je cilj usmerjen k zagotavljanju čim višje samooskrbe ob predpostavki ohranjanja okolja za bodoče rodove s poudarkom na ohranjanju kmetijskih zemljišč. Nadgradnja primarne pridelave sledi ohranjanju in razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetiji (kot drugi cilj), ki nima učinka samo na doseganje dodane vrednosti in posledično boljše ekonomičnosti, saj aktivnosti segajo tudi na druga področja. Tretji strateški cilj je namenjen prepoznavanju dobrin in naravnih danosti v lokalnem okolju ter povezovanju čim večjega števila akterjev med seboj. Z omenjenim se gradi trdna struktura na podeželju, ki bo v oporo podeželskim in mestnim prebivalcem. Namenjen je povezovanju in nadgradnji prvega ter drugega stebra v smislu tržne organiziranosti. Za uspešno delovanje prvih dveh strateških ciljev je potreben tudi tretji strateški cilj in obratno.

Podali soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. V mestni občini Krško je bilo konec leta 2022 169 uporabnikov storitve, v mesecu juliju 2023 je bilo 173 aktivnih uporabnikov, opravljenih je bilo 2044 ur in izvedenih 4647 obiskov. Čakalne dobe za umestitev v primeren termin trenutno ni. Cena na efektivno uro za uporabnika znaša 6,94 evra. Višina cene storitve za uporabnika se od julija do decembra 2023 tako v primerjavi s ceno od januarja do avgusta 2023 poveča za 0,81 evra. Nova cena storitve velja od 1. septembra 2023.

Izvrševanje proračuna v prvi polovici leta 2023

Prihodki v veljavnem proračunu za leto 2023 so bili načrtovani v skupni višini dobrih 46,6 milijona evrov. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta 2023 znaša 22,4 milijona evrov in predstavlja 48,1 % prihodkov načrtovanih v veljavnem proračunu. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2023 znašala dobrih 46,6 milijona evrov, kar je v enakem obsegu, kot znaša veljavni načrt za leto 2023. Načrtovani odhodki v veljavnem proračunu za leto 2023 znašajo 50,5 milijona evrov, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini dobrih 20,2 milijona evrov, kar predstavlja 40,1 % načrtovane porabe za leto 2023. Po ocenah bo realizacija do konca leta znašala dobrih 50,5 milijona evrov.

Svetniki odločili o izredni seji na temo okoljskih vprašanj

Članica Občinskega sveta Mestne občine Krško Brigita Piltaver Imperl (Gibanje Svoboda) je po včerajšnjem apelu Civilne iniciative Videm – Stara vas podala pobudo za sklic izredne seje na temo Vipapa in Krke. Svetnice in svetniki so pobudo z 22 podpisi podprli. Izredna seja bo predvidoma sklicana sredi oktobra 2023.

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so med drugim potrdili investicijsko dokumentacijo za opremljanje stavbnih zemljišč ZN Dorc ter novelacijo investicijskega programa gradnje kanalizacije in rastlinske čistilne naprave na Raki, sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona peskokop Ravno, potrdili spremembo letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ter zavrnili prodajo nepremičnine ob Poslovni coni Vrbina v k. o. Leskovec.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si