30. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

Člani Občinskega sveta Občine Črnomelj so se včeraj sestali na 30. redni seji. Obravnavali so 19 točk dnevnega reda. Sprejeli so spremembe v občinskem prostorskem načrtu in rebalans letošnjega proračuna.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Črnomelj v letu 2022 so upoštevane spremembe, ki se nanašajo na višino sofinanciranj s strani države in spremembe, ki se nanašajo predvsem na obseg izvajanja posameznih projektov. S predlogom rebalansa želi Občina Črnomelj zagotoviti proračunsko ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, predvsem pa načrtovati predvidene prihodke in odhodke realno glede na predvideno dinamiko izvedbe projektov in plačil do konca proračunskega leta.

Člani sveta so sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, ki je bil spremenjen skladno z aktualnimi predpisi. Prav tako je spremenjena tudi namenska raba prostora in drugi pogoji posegov v prostor na podlagi prepoznanih razvojnih potreb. Tako so bile sprejete spremembe na območju KS Petrova vas, in sicer kmetijska gospodarska cona Cerje v bližini Mihelje vasi, turistično (vstopno) območje z objekti za razvoj kmetij pri Petrovi vasi in manjše širitve oz. zaokrožitve stavbnih zemljišč.

Na ostalih delih občine spremembe odloka obsegajo: preureditev južnega dela TRIS Kanižarica (ceste, turizem), izgradnja filmskega studia na območju Brdarcev, igrišče za paintball pri Učakovcih, sončna elektrarna na območju nekdanjega odlagališča pri Vranovičih, center za usposabljanje sil zaščite in reševanja pri Vražjem kamnu, kolesarske povezave in spremembe za potrebe javne infrastrukture ter širitev nekaterih javnih zavodov.

Člani sveta so sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj. Potrdili so tudi Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022-2026.

Na seji so se člani OS seznanili s poročilom o požarni varnosti za leto 2021, s stanjem civilne zaščite v občini za leto 2021, z informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini, s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2022 in poročilom o izvajanju Regijske štipendijske sheme za leto 2021.

Vir in foto: Občina Črnomelj

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si