Vzdrževanje mejnih zemljišč ob lokalnih cestah

V teh dneh Javno podjetje Komunala Sevnica v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti izvaja košnje trave in odstranjevanje vejevja ob cestiščih. Vzdrževalci cest in javnih površin vsako leto zaznavajo, da lastniki zemljišč ne odstranjujejo vegetacije, ki sega na javne površine.

Previsoke in preveč razraščene žive meje, z zelenjem obrasle ograje, razraščeno okrasno grmovje, neobrezana drevesa in neurejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali kako drugače ovirajo cestni promet oziroma gibanje po pločnikih in drugih javnih površinah, predstavljajo varnostno tveganje za vse udeležence v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti in preglednosti je obvladovanje vegetacije ob cestah in ob pločnikih pomembno tudi za ustrezno delovanje elementov cestišča, zlasti odvodnjavanja zalednih voda preko muld, jaškov in prepustov.

Skladno s 66. členom Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica je obveznost lastnikov sosednjih zemljišč, ki mejijo občinske ceste ali druge javne površine, da svoje nepremičnine vzdržujejo na način, da so urejenega videza, da morebitno drevje, žive meje ali druga vegetacija ne moti preglednosti ceste in se ne razrašča na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin. Ob neupoštevanju določil odloka oziroma neizpolnjevanju obveznosti glede košnje trave in grmovja ob javnih površinah so skladno z odlokom predvideni tudi prekrškovni postopki.

Vir: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si