Ureditev kanalizacije v občini Škocjan

Občina Škocjan namerava izboljšati komunalno opremljenost občine, zmanjšati emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje ter vodotoka Radulja in Krka ter zaščititi okolje (tudi območje Nature 2000) pred komunalnimi odpadnimi vodami z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah ID 11241 – Dobruška vas 2019, ID 11240 – Grmovlje 2019 in 11243 – Hrastulje 2019.

Aglomeraciji Dobruška vas in Grmovlje sta veliki 12 oziroma 21 hektarjev. Na teh območjih sedaj ni javnega kanalizacijskega omrežja, obstoječe komunalne odpadne vode na območju naselja pa so speljane v greznice. Naselji sta na izrazito kraškem področju, na območju aglomeracij je tudi območje Nature 2000.

Tretji del investicije se nanaša na povezovalni kanalizacijski vod, s katerim bi na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključili del 66 hektarjev velike aglomeracije Hrastulje, ki je na območju naselij Škocjan, Zloganje in Hrastulje. V večjem delu je že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki pa ni v funkciji, saj ni priključeno na obstoječ kanalizacijski sistem, ki komunalne odpadne vode odvaja na čistilno napravo v GTC Škocjan. Zgradili bodo še tlačni vod in črpališče.

Naložba je vredna 1,7 milijona evrov, Občina Škocjan pa je pridobila nepovratna sredstva na javnem razpisu Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE (C1 K3 IH) – Načrt za okrevanje in odpornost. Dela naj bi zaključili do 30. junija 2025.

Vir in foto: Občina Škocjan

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si