Metliški svetniki so sejali …

Na včerajšnji redni občinski seji so metliški svetniki sprejeli Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, kateri se bodo s 1. 1. 2023 pridružile vse tri belokranjske občine. V nadaljevanju so sprejeli Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«.

Sledila je obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah za Gospodarsko cono Gradac«, s katerem se je razširilo območje 1. faze in dopustnost gradnje z nivojskim prehodom. Na seji so člani sveta sprejeli tudi Letni program športa Občine Metlika za leto 2024.

V nadaljevanju so sprejeli predlog Proračuna Občine Metlika za leto 2024 ter Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2024.

Člani sveta so sprejeli informacijo o stanju komunalne opreme po naseljih in ulicah na območju občine Metlika za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2024 in potrdili vrednost točke za izračun nadomestila v letu 2024.

Potrjenih je bilo tudi vseh pet premoženjskopravnih zadev. V okviru kadrovskih zadev so bili imenovani po tri predstavniki v Svete javnih zavodov, in sicer: Osnovne šole Podzemelj, Osnovne šole Metlika in Otroškega vrtca Metlika.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si