Infrastrukturne posodobitve v letu 2023

Odgovorno in premišljeno načrtovanje investicij in posodobitev infrastrukture je v lani rezultiralo v številnih uspešno izvedenih projektih tako na področju cestno-prometne in komunalne infrastrukture kot tudi na področju družbenih dejavnosti ter upravljanja z javnimi objekti in površinami, so sporočili s sevniške občine.

Novo zgrajen nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Šmarju je zagotovo ena izmed vidnejših sprememb. Izgradnja nadvoza je del širših ureditev območja, ki so usmerjene v zagotavljanje ustrezne pretočnosti prometa iz Industrijske cone Sevnica. Realizacijo projekta v vrednosti dobrih 1,7 milijona evrov sta s sredstvi podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V navezavi na regionalno cesto Boštanj–Planina se bo v januarju začela načrtovana rekonstrukcija križišča v krožišče. Investitor rekonstrukcije je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalca te posodobitve pa sta domači podjetji Rafael in Gradnje. Z ureditvijo krožišča se bo to območje prilagodilo naraščajočemu prometu, s čimer bo omogočen nadaljnji razvoj industrijske cone in gospodarstva na tem območju.

Letos nadaljujejo aktivnosti obsežnih projektov urejanja komunalne infrastrukture. Gre za povezovanje vodovodnih sistemov v sklopu projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica in izgradnjo kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica. Oba projekta se izvaja s podporo sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije.

Na področju investicij v objekte šolske in predšolske vzgoje poteka gradnja nove šole s prilagojenim programom Ane Gale Sevnica. Nov šolski objekt je umeščen na območje širšega kompleksa osnovne šole in vrtca v Sevnici, ob osnovnem objektu pa so načrtovani tudi spremljevalni objekti, ki bodo izboljšali funkcionalnost celotnega območja. Ob Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica bo urejena nadstrešnica ob obstoječi kuhinji, nova hladilnica za potrebe šolske kuhinje, območje z dodatnimi parkirnimi mesti ter nadstrešek s skladiščem za potrebe Športne dvorane Sevnica. Izgradnja šole poteka skladno s časovnico in bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024. Občina Sevnica je lani pristopila tudi k rekonstrukciji in dogradnji Osnovne šole Blanca. Lani so uredili novo kuhinjo z razširjeno jedilnico in garderobo, letos pa nadaljujejo dogradnjo šole z ureditvijo dodatnih igralnic za predšolske otroke, učilnic, garderobe in kabineta za zaposlene. Gradnja novih prostorov bo zaključena predvidoma v spomladanskih mesecih. Za zagotovitev zadostnih kapacitet za predšolsko vzgojo sta bili v Vrtcu Panorama Boštanj v sklepnem delu leta 2022 urejeni dodatni igralnici. Trenutno poteka opremljanje prostorov, novi oddelki pa bodo oblikovani predvidoma v marcu.

V letu 2022 so bile izvedene tudi številne posodobitve objektov za športne in prostočasne aktivnosti. V Športnem parku Krmelj so na novo urejena tri igrišča: za balinanje, tenis in odbojko. Za prijetno športno udejstvovanje so posodobljena tudi športna igrišča v Loki pri Zidanem Mostu, Tržišču in na Češnjicah. V OŠ Boštanj je novo urejena balvanska plezalna stena.

Pomemben projekt ohranjanja kulturne dediščine je bila uspešna muzejska obuditev brivsko-frizerskega salona Kreutz. Salon je bil v zaključku leta posodobljen z novo zanimivo pridobitvijo, ogledalom z AR izkušnjo oziroma izkušnjo obogatene resničnosti, ki prikazuje, kako bi različne pričeske za dame, gospode in otroke izgledale na osebi, ki se v ogledalo pogleda.

Na področju načrtovanja ureditev prostora sta bila sprejeta prostorska akta, ki omogočata gradnjo novega doma za starejše in varovanih stanovanj ter gradnjo večstanovanjskih stavb v Sevnici. Aktivnosti za realizacijo obeh projektov se nadaljujejo letos.

Dinamika investicij in projektov se iz leta 2022 nadaljuje v leto 2023. Načrtovano je zaključevanje odprtih projektov posodobitev komunalne infrastrukture in objektov šolske vzgoje. Novi projekti in posodobitve, ki so predvideni za naslednje obdobje, bodo Občinskemu svetu Občine Sevnica in zainteresirani javnosti predstavljeni v sklopu prvega branja predloga občinskega proračuna za leto 2023 na seji, ki je načrtovana konec januarja.

Vir in foto: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si