S 34. seje Občinskega sveta Mestne občine Krško

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 34. redni seji 29. septembra med drugim sprejeli osnutek strategije razvoja mestne občine do leta 2040, rebalans proračuna za letošnje leto ter spremembo odloka o proračunu za leto 2023.

Sprejeli osnutek strategije razvoja do leta 2040

Mestna občina Krško skrbi za trajnostni razvoj, ki se izkazuje v kvaliteti življenja njenih občanov. Preteklost je zaznamovalo več razvojnih impulzov, ki so pospešili razvoj mesta in mestne občine Krško. Pred Krškim je nov pomemben razvojni impulz – umeščanje in izgradnja JEK 2, na katerega želijo biti pripravljeni, je poudaril župan mag. Miran Stanko. Vstopamo tudi v novo finančno perspektivo v okviru EU in strategija bo opredelila cilje, ki jih bodo v krški mestni občini lažje dosegli s pomočjo evropskih sredstev. S sprejetjem strategije želijo doseči trajnostni razvoj, in sicer na petih ključnih področjih: gospodarstva, okolja in prostora, prometa, izobraževanja in kvalitete bivanja občanov. S tem dokumentom bodo vzpostavljene ključne strateške smernice za delovanje občinske uprave in vseh razvojnih akterjev v občini. Kot je poudaril župan, naj bi v roku meseca dni svetnice in svetniki podali pripombe in predloge na osnutek strategije, ki bo kasneje tudi predmet širše javne razprave.

Rebalans proračuna za 2022 in spremembe za 2023

Občinski svet je sprejel tudi rebalans proračuna za letošnje leto. Prihodki v 2022 tako znašajo 47,2 milijona evrov in se zvišujejo za 0,7% ali 335.144 evrov, kar je predvsem posledica višje ocenjenih transfernih prihodkov v skupni višini 338.413 evrov ter uskladitve plana glede na že realizirane prihodke v letu 2022. Odhodki znašajo 48,8 milijona evrov in so nižji za 0,7 % ali za 331.064 evrov. Tekoči odhodki se povečujejo za 2,6 % oz. za 249.931 evrov. Kot je izpostavil župan, so spremembe predvsem posledica zvišanja cen in pa pridobitve evropskih sredstev za gradnjo novega stanovanjskega objekta na Gubčevi v Krškem.

Za leto 2023 pa po sprejetem odloku o spremembah proračuna prihodki znašajo 43,6 milijona evrov. Zvišujejo se za 4,5 % ali 1.884.750 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih prihodkov iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 700.000 evrov ter zamika dinamike financiranja načrta razvojnih projektov. Odhodki znašajo 46,9 milijona evrov in so višji za 12,9 % ali za 5.359.389 evrov, tudi zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov, kot so obnova CKŽ, energetska sanacija Doma XIV. divizije na Senovem, aktivnosti za gradnjo bazena v Krškem, obnova lokalnih cest, prav tako pa so za leto 2023 v proračunu načrtovana sredstva za selitev krške čistilne naprave z območja Vipapa na novo lokacijo.

Spremenjene cene komunalnih storitev zaradi višjih cen električne energije

Svetnice in svetniki so potrdili tudi nove cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav zaradi višjih cen električne energije. Z oktobrom bo znesek položnice za gospodinjstvo s štirimi uporabniki, ki imajo priključek na javno kanalizacijsko omrežje in mesečno porabijo 12 m3 pitne vode, glede na avgust 2022 višji za 5,06 evra, kar predstavlja 8,15% povišanje položnice. Za gospodinjstvo z greznico ali malo komunalno čistilno napravo pa višji za 4,45 evra, kar predstavlja 10,12% povišanje položnice.

Letni program športa za leto 2023

Občinski svet je sprejel tudi Letni program športa za naslednje leto. Letni program športa v lokalni skupnosti določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu.

Za 2023 je za vse športne programe in sofinanciranja ter investicije po tem letnem programu namenjenih skupno 2.127.100 evrov. Na podlagi razpisov je za izvajanje programov športa namenjenih 337.000 evrov, za sofinanciranje stroškov uporabe športnih objektov pa 371.000 evrov.

Za investicije v športu pa 1.419.100 evrov, od tega največji delež, 900.000 za bazen Krško. V 2023 je namreč v načrtu izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter začetek gradnje.

Med drugim so svetnice in svetniki sprejeli tudi investicijski program za rekonstrukcijo Lovske ceste v Brestanici ter za obnovo ceste, križišča in pločnika na Velikem Trnu.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si