Naravovarstveni nadzor v gozdnem prostoru

Ohranjenost biotske raznovrstnosti in prisotnost številnih redkih in ogroženih vrst v Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi uveljavljamo ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih seznamov Slovenije ter še posebej vrste in habitate območij Nature 2000.

Znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka imamo organizirano naravovarstveno nadzorno službo, katere naloga je izvajati naravovarstveni nadzor nad aktivnostmi, ki lahko ogrožajo naravovarstveno najbolj pomembne habitate in lahko najbolj prizadenejo habitatne tipe in zavarovane rastlinske in živalske vrste.

Naravovarstveni nadzorniki so za to delo posebej usposobljeni in imajo pooblastilo po Zakonu za ohranjanje narave. Imajo službeni znak, izkaznico ter predpisano uniformo. Pri opravljanju svojega dela lahko ugotavljajo istovetnost fizičnih oseb, fotodokumentirajo dejansko stanje storjene kršitve, ustavijo lahko voznika motornega vozila in od njega zahtevajo dokumente. V določenih primerih lahko za prekršek izrečejo globo – denarno kazen (poškodovanje ali uničenje habitata, izvajanje posega v naravo brez dovoljenja, neupoštevanje naravovarstvenega soglasja, neprimerna vožnja v naravnem okolju…)

Najpomembnejša naloga naravovarstveno nadzorne službe je predvsem ozaveščanje, svetovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje kršitev in neprimernih ravnanj v naravnem prostoru. Ravno zato je zelo pomembna predvsem pozitivna komunikacija s prebivalci in obiskovalci zavarovanega območja.

Poleg teh nalog pa naravovarstveni nadzorniki opravljalo še številne druge dejavnosti kot so: spremljanje stanja narave, vzdrževanje parkovne infrastrukture , skrbijo za naravne vrednote, sodelujejo v raznih projektih, sodelujejo s šolami in še ostale naloge, ki so potrebne za vzdrževanje ugodnega stanja narave.

Naravovarstveni nadzor v zavarovanem območju pa v gozdnem prostoru izvajajo tudi gozdarji, ki prav tako obiskovalce gozda predvsem seznanjajo, obveščajo in opozarjajo glede spoštovanja predpisov v gozdu.

V soboto, 22.7.2023, bosta obe nadzorni službi izvedli skupni naravovarstveni nadzor v gozdnem prostoru in vplivnem območju, kjer bosta s svojo prisotnostjo predvsem ozaveščali obiskovalce o skrbi za varovanje narave, ki je naša skupna dobrina.

Vir: Javni zavod Kozjanski park

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si