V Semiču pridobili denar za širitev poslovne cone

Občina Semič je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024. Od Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je prejela sklep o sofinanciranju razširitve Proizvodno servisne cone Vrtača v višini dobrih 710 tisoč evrov.

V zadnjem času so v občini zaznali povečano povpraševanje podjetij po komunalno opremljenih zemljiščih v PSC Vrtača, kjer trenutno ni prostih komunalno opremljenih površin za gospodarsko dejavnost.Problema pomanjkanja ustrezno infrastrukturno opremljenih zemljišč za gradnjo poslovnih objektov se lotevamo s projektom »Razširitev PSC Vrtača – vzhodni del«. V okviru tega projekta bo na vzhodnem delu cone izvedeno naslednje:

·         ureditev novih uporabnih površin skupne površine cca 27.068 m²;

·         ureditev devetih novih parcel za razvoj podjetij;

·         izgradnja dela ceste B v dolžini 165 m;

·         izgradnja ceste H v dolžini 105 m;

·         ureditev enostranskih hodnikov za pešce;

·         ureditev javnega vodovoda s pripadajočimi nadzemnimi hidranti – 176,0 m + sekundarni priključki (cesta »B«) in 52,10 m + sekundarni priključki (cesta »H«);

·         ureditev fekalne kanalizacije – 464,60 m + sekundarni priključki 98,00 m;

·         ureditev cestne razsvetljave – 174,00 m (cesta »B« s 6 svetilkami) + 48,0 m (cesta »H« z 2 svetilkama);

·         ureditev meteorne kanalizacije ceste – 273,35 m s pripadajočimi cestnimi peskolovi ter revizijskimi jaški ter z izpustom v vrtačo oziroma na druge razlivne površine in ne v kanalizacijo;

·         ureditev kabelske kanalizacije s pripadajočimi revizijskimi jaški za elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje;

·         izvedba petih ukrepov trajnostne naravnanosti projekta oziroma modre/zelene infrastrukture.

Namen investicije je razširitev obstoječe cone PSC Vrtača, s čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine v coni, ki bodo namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti. S tem bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo vlogo vrednosti na svojem področju, hkrati pa bodo s pomočjo izvedenih ukrepov podjetja zaposlovala dodatne delavce.

Posledično bo investicija vplivala na dvig življenjskega standarda na lokalnem problemskem območju, povečala pa se bo tudi splošna urejenost občine Semič.

Skupna vrednost naložbe, ki jo bodo izvajali v letih 2023 in 2024, je ocenjena na dobrih 831 tisoč evrov.

Vir: Občina Semič

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si