15. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji. 15. posvet po vrsti je gostila Mestna občina Velenje. Na posvetu so sodelavci Ministrstva za javno upravo in predstavniki Skupnih občinskih uprav predstavili analizo delovanja uprav, letošnje aktivnosti, možnosti novih organizacijskih rešitev in primere dobrih praks posameznih skupnih uprav občin.

Ob reformi lokalne samouprave v Sloveniji leta 1994 je bilo ustanovljenih 147 občin, v prihodnjih letih se je število še povečevalo. Zdaj je v Sloveniji 212 občin, od tega jih ima več kot 50 odstotkov manj kot 5000 prebivalcev. V Sloveniji imamo tako imenovane univerzalno pristojne občine, kar pomeni, da imajo vse občine enake naloge in pristojnosti in da lahko urejajo vsa vprašanja, ki jih ne urejajo državni predpisi. Ob veliki razpršenosti in raznolikosti občin je za občane izjemno težko zagotoviti enako raven storitev oziroma izvajanja nalog.

Zaradi izboljšanja izvajanja storitev in zagotavljanja njihove primerljivosti znotraj celotne države se je zakonodajalec odločil sofinancirati izvajanje skupnega opravljanja posameznih nalog za več občin, ki bi se povezale v skupno upravo. Cilji so bili predvsem povečati strokovnost pri izvajanju nalog s strokovnimi ekipami, dosegati polno zaposlenost kadrov in zmanjšati stroške uprave.

Predmet sofinanciranja se je z razvojem lokalne samouprave v Sloveniji spreminjal in dopolnjeval. Do leta 2017 je država sofinancirala šest nalog. Zaradi velikega števila skupnih občinskih uprav z majhnim številom vključenih občin je zakonodajalec spremenil zakon tako, da bi občine spodbudil k združevanju razpršenih skupnih občinskih uprav. Spremenjena določba je zvišala zahtevano najmanjše število vključenih občin na tri, višino sofinanciranja pa vezala na število nalog, ki jih skupna občinska uprava opravlja za te občine. Tretja sprememba se je nanašala na povečanje števila nalog, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna. Država odtlej sofinancira 12 nalog, to so:

 • občinsko inšpekcijsko nadzorstvo,
 • občinsko redarstvo,
 • pravna služba,
 • občinsko odvetništvo,
 • notranja revizija,
 • proračunsko računovodstvo,
 • varstvo okolja,
 • urejanja prostora,
 • civilna zaščita,
 • požarno varstvo,
 • urejanja prometa in
 • informatika.

Z letom 2020 je posamezna občina upravičena do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje nalog v višini 30 odstotkov v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je bila vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in je ta zanjo opravljala najmanj eno nalogo, ki so jih opravljali zaposleni, ki so izpolnjevali z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ni smela preseči 55 odstotkov sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca.

Občine so do navedenih sredstev upravičene na podlagi v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav. Na podlagi 4. člena Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (pravilnik) morajo skupne občinska uprave in občine ustanoviteljice poročati in vlagati zahtevke za sofinanciranje skupne občinske uprave najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Po letu 2020 smo bili priča kar precejšnjim organizacijskim spremembam v skupnih občinskih upravah, vse pa so šle v smer združevanja manjših v večje, ki za občine opravljajo več nalog. Število skupnih občinskih uprav se je tako pričakovano zmanjšalo, število občin, vključenih vanje, pa ne. Danes deluje v Sloveniji 41 skupnih občinskih uprav, od tega jih 38 zadostuje zakonskemu pogoju za sofinanciranje s strani države, vanje pa je vključenih 204 občin, tri skupne občinske uprave pa imajo vključene le po dve občini. Vse občine z območja Dolenjske, Posavja in Bele krajine so vključene v skupne občinske uprave.

Vir in foto: Ministrstvo za javno upravo

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si