PREDVOLILNA PROGRAMSKA USMERITEV PROGRAMA VAŠ KANAL TELEVIZIJE NOVO MESTO

Regionalna Televizija Novo mesto skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) in upoštevajoč poklicna merila in načela novinarske etike objavlja pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih dogajanj, predstavitev kandidatov, strank in njihovih programov v programu Vaš kanal.

  1. V programu Vaš kanal bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Nobena kandidatna lista, stranka oziroma kandidat ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali določila zakona o volilni kampanji. Ob doslednem spoštovanju raznovrstnih idej, pogledov in nazorov bomo v predvolilnem času glede na naše kadrovske in tehnične možnosti skušali zagotoviti enakopravno poročanje o pomembnejših predvolilnih dogodkih, če bomo o njih pravočasno pisno obveščeni.
  2. Obdobje volilne kampanje se za kandidate, stranke in liste na lokalnih volitvah začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred glasovanjem.
  3. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu informativne pomembnosti in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji Vašega kanala bodo zavračali kakršne koli pritiske od zunaj. V presojo in odločanje bodo sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.
  4. O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa bodo poročali samo naši stalni sodelavci, kar pomeni, da strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa Vaš kanal.
  5. Novinarji in sodelavci Televizije Vaš kanal, ki se bodo odločili za kandidaturo na volitvah ali bodo kakor koli sodelovali v volilni kampanji, med volilno kampanjo ne smejo voditi in urejati oddaje ali pripravljati avtorskih prispevkov.
  6. Za predstavitve in sporočila strank so na voljo redni propagandni bloki in poseben predvolilni blok »Nadomestne lokalne volitve 2020« oziroma ostale oddaje, skladno s posebnim volilnim cenikom. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji – torej z navedbo naročnika, in 50. členom Zakona o medijih - za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija - ter slovenskim oglaševalskim kodeksom. Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

Volilna pravila, smiselno prirejena veljajo tudi za internetno stran www.vaskanal.com.

Ta pravila začnejo veljati 3. 2. 2020!

Irena Vide, l.r.
odgovorna urednica televizijskega programa Vaš kanal